THAI PHATANASIN (CHIN SENG) CO., LTD.
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด

การรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

ระยะเวลาการคืนสินค้า

ลูกค้าต้องติดต่อกลับพนักงานขาย และให้เหตุผลในการคืน หรือเปลี่ยนสินค้า โดยการรับคืน หรือเปลี่ยนสินค้าจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ขาย ว่าจะรับคืนได้หรือไม่ โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทีจะนำมาเปลี่ยน หรือคืนสินค้า จะต้องอยู่ในสภาพดีและเหมือนเดิม สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้

• การเปลี่ยนสินค้า ต้องอยู่ในระยะเวลาภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า และคืนเงินเต็มจำนวนที่ลูกค้าภายใน 15 วัน (คืนเงินเฉพาะค่าสินค้า ไม่คืนค่าจัดส่ง)

• ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

รายการสินค้าที่ไม่สามารถรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับคืนสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าใดๆก็ตาม ในกลุ่มสินค้าประเภทต่อไปนี้

• สินค้าประเภทเครื่องมือวัด

• สินค้าประเภทน้ำยาเคมี

• สินค้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ตัดเป็นชิ้นตามต้องการ

• สินค้าที่ลูกค้านำไป MODIFY แล้ว

• สินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์เสียหาย

Top