THAI PHATANASIN (CHIN SENG) CO., LTD.
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด

ชุดปลั๊กพ่วง M6359

SUNTECH (Made in Thailand)


• สายไฟได้มาตรฐาน มอก.11 เล่ม 5-2553
• การป้องกันกระแสไฟเกิน เบรกเกอร์จะทำการตัดกระแสไฟอัตโนมัติ
• เต้ารับและเต้าเสียบได้มาตรฐาน มอก.166-2549
• มีม่านนิรภัยที่เต้ารับเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
• สวิตซ์ไฟฟ้าได้รับมาตรฐาน มอก.824-2551
• เป็นวัตถุไม่ลามไฟ


  A30-500017

 • • ปลั๊กไฟสีน้ำเงิน
  • จำนวนปลั๊ก : 3 ช่อง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 3 เมตร
 • 0.3
 • มีสินค้า
 • - +
 • 570 .- 513 .-
  -10%

  A30-500018

 • • ปลั๊กไฟสีแดง
  • จำนวนปลั๊ก : 3 ช่อง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 3 เมตร
 • 0.3
 • มีสินค้า
 • - +
 • 570 .- 513 .-
  -10%

  A30-500019

 • • ปลั๊กไฟสีเขียว
  • จำนวนปลั๊ก : 3 ช่อง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 3 เมตร
 • 0.45
 • มีสินค้า
 • - +
 • 570 .- 513 .-
  -10%

  A30-500020

 • • ปลั๊กไฟสีน้ำเงิน
  • จำนวนปลั๊ก : 3 ช่อง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 5 เมตร
 • 0.5
 • มีสินค้า
 • - +
 • 630 .- 567 .-
  -10%

  A30-500021

 • • ปลั๊กไฟสีแดง
  • จำนวนปลั๊ก : 3 ช่อง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 5 เมตร
 • 0.5
 • มีสินค้า
 • - +
 • 630 .- 567 .-
  -10%

  A30-500022

 • • ปลั๊กไฟสีเขียว
  • จำนวนปลั๊ก : 3 ชอง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 5 เมตร
 • 0.5
 • มีสินค้า
 • - +
 • 630 .- 567 .-
  -10%

  .A30-500023

 • • ปลั๊กไฟสีน้ำเงิน
  • จำนวนปลั๊ก : 5 ช่อง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 3 เมตร
 • 0.3
 • มีสินค้า
 • - +
 • 570 .- 513 .-
  -10%

  A30-500024

 • • ปลั๊กไฟสีแดง
  • จำนวนปลั๊ก : 5 ช่อง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 3 เมตร
 • 0.45
 • มีสินค้า
 • - +
 • 570 .- 513 .-
  -10%

  A30-500025

 • • ปลั๊กไฟสีเขียว
  • จำนวนปลั๊ก : 5 ช่อง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 3 เมตร
 • 0.45
 • มีสินค้า
 • - +
 • 570 .- 513 .-
  -10%

  .A30-500026

 • • ปลั๊กไฟสีน้ำเงิน
  • จำนวนปลั๊ก : 5 ช่อง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 5 เมตร
 • 0.5
 • มีสินค้า
 • - +
 • 630 .- 567 .-
  -10%

  A30-500027

 • • ปลั๊กไฟสีแดง
  • จำนวนปลั๊ก : 5 ชอง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 5 เมตร
 • 0.5
 • มีสินค้า
 • - +
 • 630 .- 567 .-
  -10%

  .A30-500028

 • • ปลั๊กไฟสีเขียว
  • จำนวนปลั๊ก : 5 ชอง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 5 เมตร
 • 0.5
 • มีสินค้า
 • - +
 • 630 .- 567 .-
  -10%

  A30-500029

 • • ปลั๊กไฟสีน้ำเงิน
  • จำนวนปลั๊ก : 6 ชอง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 3 เมตร
 • 0.3
 • มีสินค้า
 • - +
 • 570 .- 513 .-
  -10%

  A30-500030

 • • ปลั๊กไฟสีแดง
  • จำนวนปลั๊ก : 6 ชอง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 3 เมตร
 • 0.3
 • มีสินค้า
 • - +
 • 570 .- 513 .-
  -10%

  A30-500031

 • • ปลั๊กไฟสีเขียว
  • จำนวนปลั๊ก : 6 ชอง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 3 เมตร
 • 0.45
 • มีสินค้า
 • - +
 • 570 .- 513 .-
  -10%

  A30-500032

 • • ปลั๊กไฟสีน้ำเงิน
  • จำนวนปลั๊ก : 6 ชอง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 5 เมตร
 • 0.45
 • มีสินค้า
 • - +
 • 630 .- 567 .-
  -10%

  A30-500033

 • • ปลั๊กไฟสีแดง
  • จำนวนปลั๊ก : 6 ชอง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 5 เมตร
 • 0.5
 • มีสินค้า
 • - +
 • 630 .- 567 .-
  -10%

  A30-500034

 • • ปลั๊กไฟสีเขียว
  • จำนวนปลั๊ก : 6 ชอง
  • ขนาดสายไฟ : 3x1.5 sq.mm
  • ความยาวสายไฟ : 5 เมตร
 • 0.5
 • มีสินค้า
 • - +
 • 630 .- 567 .-
  -10%
Top